Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Ändringar för Camel

Table of Contents

EI Camel

...

Förutsättningar

Följande förutsätts vara installerat innan AGP installeras:

 1. Java (OpenJDK) version 8

 2. ActiveMQ
 3. MySQL

Ladda ner applikationerna

 1. Ladda ner zip fil för frontend applikation från Mavens cetrala repository.
 2. Ladda ner zip fil för backend applikation från Mavens cetrala repository.

Lägg till runtime beroenden

I de fall runtime beroenden inte är installerade behöver följande göras.

 1. Tillföra en jar-fil på MULE-HOME/lib/opt:
  1. hibernate-entitymanager-3.6.0.Final.jar
 2. Ladda ner MySQL Connector/J från MySQL och tillför den till MULE-HOME/lib/user/
  1. I skrivande stund är det v5.1.26 som är senaste gällande version. 
  2. Välj "Platform Independent", TAR eller ZIP spelar ingen roll.
  3. Välj "No thanks, just start my download." för att slippa logga in.
  4. Packa upp den nedladdade filen och flytta jar-filen mysql-connector-java-n.n.n/mysql-connector-java-n.n.n-bin.jar till MULE-HOME/lib/shared/default/ 
 3. Ladda ner AMQ-jar från följande länk och tillför den på MULE-HOME/lib/user/. *)
 4. Starta om Mule

*) För versioner av AMQ-jar från 5.14.2 och senare lägg till

wrapper.java.additional.<n>=-Dorg.apache.activemq.SERIALIZABLE_PACKAGES=*

där <n> är första lediga nummer i mules wrapper.conf.

...

titleVal av activeMQ-bibliotek

...

Kan hämtas från Ineras Nexus, https://nexus.drift.inera.se/repository/maven-public/ och hittas med:

Code Block
languagexml
titleFrontend
<dependency>
 <groupId>se.skltp.ei</groupId>
 <artifactId>skltp-ei-frontend</artifactId>
 <version>X.Y.Z</version>
 <classifier>exec</classifier>
</dependency>


Code Block
languagexml
titleBackend
<dependency>
 <groupId>se.skltp.ei</groupId>
 <artifactId>skltp-ei-backend</artifactId>
 <version>X.Y.Z</version>
 <classifier>exec</classifier>
</dependency>

Exempel med wget där 3.0.0 är versionnumret:

Code Block
languagebash
wget https://nexus.drift.inera.se/repository/maven-public/se/skltp/ei/skltp-ei-backend/3.0.0/skltp-ei-backend-3.0.0-exec.jar

...

Konfigurera applikationerna

Applikationerna konfigureras som Spring Boot-applikationer, dvs. genom att skapa <ei-install-dir>/config/application.properties . Observera att applikationen behöver startas med parametern spring.config.import=<ei-install-dir>/config/application.properties

För detaljer om konfiguration, se AGP - Konfiguration

Databas

Skapa databas och användare

CREATE DATABASE ei;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ei.* TO ei_user@<ipadress> IDENTIFIED BY '<ett lösenord>';

Skapa tabeller

Kör sql-scriptet för att skapa tabeller i EI databasen.

Konfigurera EI applikation

För att överlagra default inställningar, skapa en ei-config-override.properties i MULE_HOME/conf.

SKLTP EI - Konfiguration

Mule konfiguration, instruktion för att stoppa/starta

Se över minnesinställningar i Mule

Säkerställ att EI applikationen startas i rätt turordning, EI är beroende av att VP är igång.

Hantera root certifikat

Installationsmanual Certifikat

Release

Genomför en en release med MMC

Se /wiki/spaces/NTJP/pages/4325423

Genomför en en release manuellt när inte MMC finns tillgängligt

Notera att EI består av 2 applikationer och att rekommendationen är att genomföra följande på en applikation åt gången.

 1. Ta bort tidigare version av samma applikation om det finns en sådan, tex olika releasekandidater (RC).
 2. Kopiera applikationen (zip) till <MULE_HOME>/apps
 3. verifiera i loggar att releasen gick bra
 4. Vid problem tas releasen bort genom att ta bort anchor-filen för motsvarande applikation.

Ladda om EI vid konfigurationsförändringar - exempelvis när nya prenumeranter lagts till

För varje nod

...

Info
titleOffline subscribers

Om någon/några subscriber går offline är det backend-applikationen som behöver laddas om.

Intressanta loggar vid uppstart

Backend

Vid uppstart av backend görs anrop till VP (virtuella tjänsten GetLogicalAddresseesByServiceContract) för att hämta information om vilka prenumeranter som finns på notifieringar. Nedan ett exempel på en lyckad uppstart med lyckat anrop till GetLogicalAddresseesByServiceContract.

...

Starta applikationerna

EI kan startas upp som en vanliga java-applikationer. Exempel:

Code Block
bash
bash
java -jar -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.country=SE -Duser.language=sv -Dspring.config.import=/opt/ei-backend/config/application.properties -Xms512m -Xmx1536m -Dlog4j.configurationFile=file:///opt/ei-backend/config/log4j2.xml -Dio.netty.leakDetection.level=PARANOID skltp-ei-frontend-3.0.0-exec.jar

Några parametrar i exemplet ovan är av extra vikt:

 1. -Dspring.config.import=/opt/ei-backend/config/application.properties - Möjliggör överlagring av defaultkonfigurering i egen fil application.properties (se även avsnittet om konfiguration ovan).

 2. -Dlog4j.configurationFile=file:///opt/ei-frontend/config/log4j2.xml - Möjliggör överlagring av logginställningar.