Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 68 Current »

Förutsättningar

Följande förutsätts vara installerat innan AGP installeras:

 1. Java (OpenJDK) version 8

 2. ActiveMQ
 3. MySQL

Ladda ner applikationerna

Kan hämtas från Ineras Nexus, https://nexus.drift.inera.se/repository/maven-public/ och hittas med:

Frontend
<dependency>
 <groupId>se.skltp.ei</groupId>
 <artifactId>skltp-ei-frontend</artifactId>
 <version>X.Y.Z</version>
 <classifier>exec</classifier>
</dependency>
Backend
<dependency>
 <groupId>se.skltp.ei</groupId>
 <artifactId>skltp-ei-backend</artifactId>
 <version>X.Y.Z</version>
 <classifier>exec</classifier>
</dependency>

Exempel med wget där 3.0.0 är versionnumret:

wget https://nexus.drift.inera.se/repository/maven-public/se/skltp/ei/skltp-ei-backend/3.0.0/skltp-ei-backend-3.0.0-exec.jar

Konfigurera applikationerna

Applikationerna konfigureras som Spring Boot-applikationer, dvs. genom att skapa <ei-install-dir>/config/application.properties . Observera att applikationen behöver startas med parametern spring.config.import=<ei-install-dir>/config/application.properties

För detaljer om konfiguration, se AGP - Konfiguration

Databas

Skapa databas och användare

CREATE DATABASE ei;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ei.* TO ei_user@<ipadress> IDENTIFIED BY '<ett lösenord>';

Skapa tabeller

Kör sql-scriptet för att skapa tabeller i EI databasen.

ActiveMQ-konfiguration

Se över inställningar för ActiveMQ

Starta applikationerna

EI kan startas upp som en vanliga java-applikationer. Exempel:

java -jar -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.country=SE -Duser.language=sv -Dspring.config.import=/opt/ei-backend/config/application.properties -Xms512m -Xmx1536m -Dlog4j.configurationFile=file:///opt/ei-backend/config/log4j2.xml -Dio.netty.leakDetection.level=PARANOID skltp-ei-frontend-3.0.0-exec.jar

Några parametrar i exemplet ovan är av extra vikt:

 1. -Dspring.config.import=/opt/ei-backend/config/application.properties - Möjliggör överlagring av defaultkonfigurering i egen fil application.properties (se även avsnittet om konfiguration ovan).

 2. -Dlog4j.configurationFile=file:///opt/ei-frontend/config/log4j2.xml - Möjliggör överlagring av logginställningar.

 • No labels