SKLTP VP (Mule) - Http headers

HTTP Headers hanterade av VP

Http header

x-vp-sender-id
obligatorisk vid http anrop *)Konsumentens hsa id, används för behörighetskontroll i VP
x-vp-instance-id
obligatorisk vid http anrop *)För att VP skall kunna avgöra om http anropen kommer från den egna SKLTP instansen eller från en annan SKLTP-instans. VP jämför inkommande header 
med konfigurations proportion VP_INSTANCE_ID och om dessa skiljer sig år så ignoreras andra x-vp-* headrar i anropet. 
x-rivta-original-serviceconsumer-hsaid
valfriIdentifierar ursprungsavsändare, om headern bifogas i anropet kommer VP säkerställ att informationen förs vidare orörd i samtliga utgående anrop
Headers för att stödja WSDL-lookupvalfria, men obligatoriska för att stödja WSDL-lookup om SLL/TLS trafik termineras framför VPSKLTP - Lastbalanserare / Reverse-proxy
 x-skltp-correlation-id
 Är default ett UUID.Själva nyckeln till en loggpost är en korrelationsidentitet. Denna identitet exponeras också till konsumenter och producenter

*) används ej vid https-anrop då konsumenten tas från certifikat.

Exempelanrop till PingForConfiguration  

Givet att VP är konfigurerat med följande i vp-config-overide.properties:

VP_INSTANCE_ID=VP_INSTANCEID

IP_WHITE_LIST=<Konsumentens ip adress>

Och klienten bifogar följande http headers och värde:

x-vp-sender-id=KLIENTS HSAID (en konsumentens med behörighet i VPs TAK)
x-vp-instance-id=VP_INSTANCEID (matchar VP instansens id ovan)

Request

curl till PingForConfiguration med korrekta http headers angivna
curl -H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" -H "x-vp-sender-id: KLIENTS HSAID" -H "x-vp-instance-id: VP_INSTANCEID" -d @PingForConfigurationRequest.xml -X POST http://localhost:8080/vp/itintegration/monitoring/PingForConfiguration/1/rivtabp21PingForConfigurationRequest.xml
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:riv:itintegration:registry:1" xmlns:urn1="urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1">
 <soapenv:Header>
  <urn:LogicalAddress>Test</urn:LogicalAddress>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
 <urn1:PingForConfiguration>
  <urn1:serviceContractNamespace>?</urn1:serviceContractNamespace>
  <urn1:logicalAddress>?</urn1:logicalAddress>
  <!--You may enter ANY elements at this point-->
  </urn1:PingForConfiguration>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Response

PingForConfigurationResponse
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
<mule:header xmlns:mule="http://www.muleumo.org/providers/soap/1.0">
<mule:MULE_CORRELATION_ID>06ce8dfa-adb6-11e3-80b1-812a0d6458ec
</mule:MULE_CORRELATION_ID>
<mule:MULE_CORRELATION_GROUP_SIZE>1
</mule:MULE_CORRELATION_GROUP_SIZE>
<mule:MULE_CORRELATION_SEQUENCE>-1</mule:MULE_CORRELATION_SEQUENCE>
</mule:header>
</soap:Header>
<soap:Body>
<PingForConfigurationResponse
xmlns="urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1"
xmlns:ns2="urn:riv:itintegration:registry:1">
<version>V1.0</version>
<pingDateTime>20140317102506</pingDateTime>
<configuration>
<name>Applikation</name>
<value>VP</value>
</configuration>
<configuration>
<name>Anropsbehörigheter</name>
<value>219</value>
</configuration>
<configuration>
<name>Logiska-adresser</name>
<value>154</value>
</configuration>
</PingForConfigurationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>