SKLTP Engagemangsindex - arkitekturbeskrivning (SAD)

Innehåll

Inledning

Denna arkitekturbeskrivning (SAD) beskriver en implementation av ett engagemangsindex enligt krav och tjänstekontrakt som beskrivs i nationella tjänstekontraktsbeskrivningen för Engagemangsindex.

Engagemangsindex är en stödtjänst som beskrivs i den nationella tekniska arkitekturen (T-boken, REV D). Stödtjänsten är en plattformsfunktion för nationell och regional infrastruktur. Stödtjänsten möjliggöra för andra tjänster att hitta information om patienten över vårdgivar- och regionsgränser. Informationsinnehållet i engagemangsindex styrs i detalj av varje tillämpningsområde (”tjänstedomän”), så som patientens tidbokning, e-remiss, patentöversikt och formulärhantering.

Engagemangsindex är en form av patientindex som möjliggör för nationella invånar- och vårdgivartjänster att hitta den information om patienten som är relevant för e-tjänstens funktion. Engagemangsindex innehåller ingen originalinformation. Index-informationen är en spegling av vissa attribut från källsystemen.

Den index-information som finns i Engagemangsindex lagras i syfte att vara till stöd för andra tjänster med behov av att integrera information från flera källor och huvudmän. Ansvaret för vilken information som når medarbetare, patienter och tredje-part ligger därför hos de tjänster som använder engagemangsindex. Engagemangsindex erbjuder ingen direktåtkomst för slutanvändaren.

En tjänsteplattform hittar till informationen med hjälp av en kod som identifierar informationsägaren (t.ex. HSA-id för en vårdenhet). Men för att en e-tjänst ska kunna använda tjänsteplattformen för att hämta alla informationsmängder om t.ex. patientens tidbokning behöver e-tjänsten få hjälp med information om hos vilka vårdenheter/mottagningar det finns tidbokningar. Engagemangsindex är den stödtjänst som kan redovisa var (hos vilka verksamheter) patienten har bokade tider.

T-boken innehåller ett antal vägledande exempel som beskriver mer om användning av engagemangsindex, t ex följande för "E-tjänst för invånare":

Implementationsnära delar av detta designdokument är baserade på Apache Camel 3.7.4, att Apache ActiveMQ används samt att tjänsten driftsätts antingen i den nationella tjänsteplattformen (NTjP) eller i en regional tjänsteplattform (RTjP).

Dokumentets delar

Dokumentet är indelat i följande delar:

 1. Exempel
  Belysande exempel på tillämpning av engagemangsindex

 2. Arkitekturella krav
  Beskriver de arkitekturella egenskaper som är gemensamma för engagemangsindex.

 3. Systemsamverkan
  Ger en översiktlig bild av vilka system som samverkar samt dess primära roller i denna samverkan

 4. Användningsfall
  Beskriver de användningsfall som har störst påverkan på designen.

 5. Logisk vy
  Beskriver designens logiska uppdelning.

 6. Deploymentvy
  Beskriver hur lösningen skall driftsättas i QA och produktionsmiljöer.

 7. Testvy
  Beskriver integrationstester som behövs för att säkerställa den totala lösningens funktionalitet.

 8. Implementationsvy
  Beskriver centrala delar av implementationen.

 9. Följsamhet mot T-bokens styrande principer
  Beskriver hur implementationen av engagemangsindex följer T-bokens styrande principer

Referenser

 1. T-boken (REV D) - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/RTA/pages/3632866/Referensarkitektur+f+r+v+rd+och+omsorg+-+T-boken+REV+D
 2. Nationell tjänstekontraktsbeskrivning för Engagemangsindex - http://rivta.se/domains/itintegration_engagementindex.html