Installationsmanual ActiveMQ

Installation

Instruktion för installation av ActiveMQ och rekommendationer finns att läsa på soi-toolkits installationsguide för ActiveMQ.

För SKLTP finns det en rekommenderad activemq.xml som kan laddas ner här.

Konfiguration

Minne

 1. Java heapsize konfigureras i ACTIVEMQ_HOME/bin/<operativsystem>/wrapper.conf med:

  wrapper.java.initmemory
  wrapper.java.maxmemory

  Rekommendation är att sätta dem till samma värde, på så sätt säkras redan vid uppstart att det faktiskt går att allokera minne för max-värdet (annars är det möjligt att få OutOfMemoryError innan max-värdet uppnås).

 2. Broker minnesutnyttjande konfigureras i ACTIVEMQ_HOME/conf/activemq.xml. Se https://github.com/soi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/G_RT_-ActiveMQ

  <systemUsage>
   <systemUsage>
     <memoryUsage>
       <memoryUsage limit="64 mb"/>
     </memoryUsage>

  Note: för ActiveMQ 5.9 kan följande användas: <memoryUsage percentOfJvmHeap="70" />

   

 3. Köminne (viktigt vid flow control) konfigureras med memoryLimit. Se exempel activemq.xml och https://github.com/soi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/G_RT_-ActiveMQ

  <policyEntry queue=">" producerFlowControl="true" memoryLimit="1mb"> 

Dead-letter queue (DLQ) policy

Konfigureras med <deadLetterStrategy>. Se https://github.com/soi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/G_RT_-ActiveMQ

Disk

 1. Konfigurera var meddelanden lagras genom att sätta sökväg i ACTIVEMQ_HOME/bin/<operativsystem>/wrapper.conf: 

  set.default.ACTIVEMQ_DATA=%ACTIVEMQ_BASE%/data

  Rekommendation:

  1. Använd inte system/root-partitionen till datalagring (inte bra om systemdisken blir full).
  2. I datacenter/virtualiserade miljöer: använd SAN/nätverksdisk.

 2. Konfigurera hur mycket disk ActiveMQ ska använda med storeUsage

       <systemUsage>
        <systemUsage>
          <memoryUsage>
            <memoryUsage limit="64 mb"/>
          </memoryUsage>
          <storeUsage>
            <storeUsage limit="100 gb"/>
          </storeUsage>
          <tempUsage>
            <tempUsage limit="50 gb"/>
          </tempUsage>
        </systemUsage>
      </systemUsage>

  Not: storeUsage är för persistenta meddelanden, tempUsage är för icke-persistenta meddelanden.

  Vid uppstart kontrollerar ActiveMQ att det finns tillräckligt med disk - eller sänker den faktiska gränsan för vad som kommer att användas till vad som finns tillgängligt, då loggas en varning i stil med:

   

  2013-05-06 20:17:44,724 | WARN | Store limit is 100000 mb, whilst the data directory: /home/mule/tp/apache-activemq-5.6.0/data/kahadb only has 82380 mb of usable space | org.apache.activemq.broker.BrokerService | main

Synkron skrivning till disk av meddelanden

Se https://github.com/soi-toolkit/soi-toolkit-mule/wiki/G_RT_-ActiveMQ

 

JMX

Konfigurera JMX-åtkomst genom att:

 1. Lägga till useJmx="true" i broker-elementet i ACTIVEMQ_HOME/conf/activemq….xml

   <broker … useJmx="true">
 2. Avkommentera raderna i ACTIVEMQ_HOME/bin/<operativsystem>/wrapper.conf och ändra "n" i "wrapper.java.additional.n" så att "n" för varje rad nedan är ett nummer i den befintliga sekvensen i filen.

  Not: om det är fel i nummersekvensen fungerar inte konfigurationen - men det syns inte vid uppstart av brokern.

  # Uncomment to enable jmx
  #wrapper.java.additional.n=-Dcom.sun.management.jmxremote.port=1616
  #wrapper.java.additional.n=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
  #wrapper.java.additional.n=-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false

  Not: om JMX-porten är åtkomlig utanför localhost (eller ett hårt säkrat mindre subnät) bör även JMX-access säkras enligt http://activemq.apache.org/jmx.html

 3. Firewall tunnling av JMX, lägg till nedan i ACTIVEMQ_HOME/bin/<operativsystem>/wrapper.conf (under de avkommenterade raderna ovan) och ändra "n" i "wrapper.java.additional.n" så att "n" för varje rad nedan är ett nummer i den befintliga sekvensen i filen.

  # Firewall tunnelling of JMX
  #-----------------------------------------------------------------------------
  # Note: by default (Java 7) two ports are needed, the com.sun.management.jmxremote.port
  #  and a second port which is dynamically allocated by the server.
  #  To avoid dynamic allocation of the second port, add property
  #  com.sun.management.jmxremote.rmi.port below and set it to the same port as
  #  the first port for convenience (fewer holes in the firewall).
  #  This is available in Java 7 > update 4 according to blog:
  #   "Tunneling JMX in the 7u4 JDK", http://hirt.se/blog/?p=289
  #  but the property is missing from the official Java docs for both Java 7 and 8:
  #   http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/management/agent.html
  #-----------------------------------------------------------------------------
  wrapper.java.additional.n=-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=1616
 4. Starta om ActiveMQ för att aktivera inställningarna

Referens: http://activemq.apache.org/jmx.html