SKLTP VP- arkitekturbeskrivning (SAD)

Innehåll

Inledning

Virtualiseringsplattformen utgör plattform för effektiv realisering av (nationella) virtuella tjänster.

Komponenten syftar till att tillmötesgå kraven uttryckta i arkitekturella krav. Genom att skapa en virtuell tjänst för varje nationellt tjänstekontrakt, kan denna installeras i en virtualiseringsplattform. Med virtuell avses här en tjänst som uppträder som ställföreträdare för alla förekomster av verkliga tjänster som realiserar tjänstekontraktet. På så vis skapas en stabil (fast över tiden) tjänsteadress för varje nationellt tjänstekontrakt. Tjänstekonsumenter blir därmed oberoende av hur vårdens IT-stöd för stunden är organiserat och hur det förändras över tiden. Detta förutsätter att tjänsteproducenter i varje meddelande specificerar den organisation med vilken de avser samverka, på ett sätt som är systematiserat för den virtuella tjänster. Den virtuella tjänsten kan då genom uppslag av vägvals information, dynamiskt avgöra vilken konkret tjänsteproducent som är ansvarig för att erbjuda efterfrågad funktionalitet (uttryckt av tjänstekontraktet) för efterfrågad samverkanspart (uttryckt med partens HSA-id). En virtuell tjänst paketeras för en specifik profil av RIV Tekniska Anvisningar 2.0 eller högre. Med hjälp av tjänsteadresseringskatalogen har virtualiseringsplattformen tillgång till information om varje tjänsteproducents tillämpade RIV TA-profil, kan bryggning mellan av konsumenten tillämpad profil och av respektive producents tillämpade profil göras.

Virtualiseringsplattformen är en plattform för drift och övervakning av virtuella tjänster. En virtuell tjänst exponerar en fast anslutningspunkt för ett tjänstekontrakt för en viss version av RIV Tekniska Anvisningar. En virtuell tjänst har följande huvuduppgifter:

 • Att erbjuda en nationell anslutningspunkt för ett nationellt tjänstekontrakt i syfte att skapa utrymme för en gradvis konsolidering av bakomliggande tjänsteproducenter. Nyckeln är här att skydda tjänstekonsumenter från strukturförändringar i regionernas IT-stöd. Det sker genom att tjänsteproducenter i meddelandekuvertet bifogar en logisk adress (verksamhetsadress) istället för att adressera specifika tjänsteproducenter. Den virtuella tjänsten använder information från tjänsteadresseringskatalogen för att dirigera meddelandet till rätt mottagare. Här sker samtidigt en kontroll av teknisk anropsbehörighet – d.v.s. att tjänstekonsumenten har ingått avtal om att anropa den tjänsteproducent som ansvarar för att realisera tjänstekontraktet för adresserad verksamhet.
 • Att skapa utrymme för kontinuerlig utveckling av kommunikationsstandarder inom vården. Det sker genom genom att tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter kan ansluta mot nationella tjänstekontrakt för aktuell version av RIV Tekniska Anvisningar. Genom att det finns en virtuell tjänst per tjänstekontrakt och version av RIV Tekniska Anvisningar, kan konsumenter ansluta mot den version som är aktuell utan att behöva hantera tjänsteproducenternas olika versioner av tekniska standards. Vidare kan nya tjänsteproducenter anslutas utan att behöva ta hänsyn till befintliga tjänstekonsumenters nivå m.a.p. RIV Tekniska Anvisningar. Det möjliggörs genom att virtuella tjänster översätter mellan olika versioner av RIV Tekniska Anvisningar.
 • Att erbjuda statistik över olika tjänsteproducenters svarstider i syfte att möjliggöra felsökning och monitorering av SLA.

Virtualiseringsplattformen läser upp adresserings- och behörighetsinformation från Tjänsteadresseringskatalogen till sin interna cache.

Virtualiseringsplattformen läser av tjänstekonsumentens HSA-id från klientcertifikatet och logiska adressaten från meddelandekuvertet (RIV-Header). Version av RIV Tekniska Anvisningar samt vilket tjänstekontrakt det gäller befästs genom vilken virtuell tjänst som anropats. Med dessa informationsmängder (konsumentens HSAid, logisk adressat, av tjänstekonsumenten tillämpad RIV TA-version och tillämpat tjänstekontrakt, kan virtualiseringsplattformen konsultera informationen som hämtats från tjänsteadresseringskatalogen och därigenom fastställa teknisk adress till tjänsteproducenten, vilken RIV TA-version tjänsteproducenten stödjer samt att tjänstekonsumenten är behörig att anropa fastställd tjänsteproducent. Meddelande kan därefter vidarebefordras till tjänsteproducenten.

Om den efterfrågade logiska adressen inte påträffas i TAK så görs en sökning i organisationsdata (HSA) för att se om någon överordnad organisationsenhet finns i TAK och i så fall används den tekniska adressen för den enheten.

Alla tjänster som Virtualiseringsplattformen exponerar och stödjer följer RIV TA Basic Profil.

Översikt

Dokumentet är indelat i följande delar:

 1. Arkitekturella krav
  Beskriver de arkitekturella egenskaper som är gemensamma för virtuella tjänster.

 2. Systemsamverkan
  Ger en översiktlig bild av vilka system som samverkar samt dess primära roller i denna samverkan

 3. Användningsfall
  Beskriver de användningsfall som har störst påverkan på designen.

 4. Logisk vy
  Beskriver designens logiska uppdelning.

 5. Deploymentvy
  Beskriver hur lösningen skall driftsättas i QA och produktionsmiljöer.

 6. Testvy
  Beskriver integrationstester som behövs för att säkerställa den totala lösningens funktionalitet.

 7. Implementationsvy
  Beskriver centrala delar av implementationen.

Nyckeltermer

BegreppBeskrivning
SAD

Software Architecture Document

CA

Certificate Authority, den myndighet som utfärdar ett certifikat.

BIF

Bastjänster för Informationsförsörjning

RIV

Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg

TP el. SKLTPTjänsteplattformen
TAK

Tjänsteadresseringskatalogen (komponent i TP)

VP

Virtualiseringsplattfomen (komponent i TP)


Referenser

Följande dokument ger en djupare beskrivning av de områden där TP verkar.

IDTitelVersionSenast ändrad
1

Nationell IT-arkitektur för vård och omsorg - VIT-boken

PA31

2008-01-16

2

Anvisning till VIT-boken – VIT-bokens tekniska arkitektur

(T-boken)

Rev A

2007-12-20

3

RIV tekniska anvisningar

2.0

2009-05-29

4

Slutrapport Tjänsteplattform Proof-of-concept

Rev A

2009-03-13

5

HSA Organisationsträd objekt och attribut

3.3

2009-03-26

6

RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och innehåll

3.3

2009-03-26

7

Anvisning Tjänsteplattformen - Driftsättning av Virtualiseringsplattformen, Anvisning Tjänsteplattformen - Paketering av virtuell tjänst

B

2009-05-25

8

Anvisning Tjänsteplattformen – Driftsättning av Tjänsteadresseringskatalogen, Anvisning Tjänsteplattformen - Administration av Tjänsteadresseringskatalogen

B

2009-05-25