Release notes SKLTP 3.0.0

Plattform och komponenter uppgraderade från Mule 3.3.1 till Mule 3.7.0.

Migrering från SKLTP 2.6.0 och bakåtkompabilitet

Tester

Samtliga SKLTP 3.0.0 komponenter är testade med Mule-3.7.0 Community edition.
Observera att SKLTP 2.x komponenter inte går att driftsätta i Mule-3.7.0, De är testade med Mule-3.3.1.

Override-properties

EN uppdatering av override-property-filer krävs för att kunna exponera webservices utanför localhost. Notera att detta gäller/är testat för Linux, ej testat för Windows.
För exponerade tjänster, ändra "localhost" till "0.0.0.0" (annars är tjänsterna bara tillgängliga på localhost fr o m Mule 3.4.0).
För VP är det property: TP_HOST=localhost som ska ändras till: TP_HOST=0.0.0.0

Ref:
Beskrivning av "localhost behaviour" i https://docs.mulesoft.com/release-notes/mule-esb-3.4.0-release-notes
 

Loggningsramverk

Loggningsramverk är ändrat från log4j till log4j2 i Mule-3.7. Det innebär att SKLTP-komponenter numera innehåller en log4j2.xml (med annan syntax) istället för den tidigare log4j.xml för konfiguration av loggning.

Ref:

https://docs.mulesoft.com/mule-user-guide/v/3.7/logging-in-mule
 

Dynamiska ändringar av lognivåer kan inte längre göras genom att ändra i log4j2.xml-filen. Däremot kan man använda jmx. Se tex. https://sourceforge.net/projects/jmxcmd/ som är en jmx-klient.

Ref:

SKLTP-831 - Log4j2-konfiguration kan inte uppdateras i runtime Resolved
I jiran finns ett kodexempel på hur man kan ansluta via jmx


Bakåtkompatibel hantering av headers

En patch för bakåtkompatibel hantering av HTTP-header "SoapAction" i webservice-anrop måste tillföras alla Mule-3.7.0 installationer för SKLTP i $MULE_HOME/lib/user/ enligt:
https://github.com/skltp/patch-cxf-rt-bindings-soap


Ref:

SKLTP-808 - Mule-3.7: bakåtkompabilitet med Mule-3.3.1 för soapAction - bygg patch och dokumentera Closed

 

En patch för hantering av "Set-Cookie" och "X-Forwaede-For" headers i HTTP-response ska tillföras alla Mule-3.7.0 installationer för SKLTP i $MULE_HOME/lib/user/ enligt:
https://github.com/skltp/patch-mule-transport-http

 Version av patchen ska vara minst 1.1.

Ref:

SKLTP-792 - Mule http-header hantering: kan inte hantera att samma header förekommer med olika upper/lowercase Closed  

SKLTP-837 - VP011 vid anrop som innehåller X-Forwarded-For Resolved


Not: Den path som användes för Mule-3.3.1 ($MULE_HOME/lib/shared/default) är deprecated.

Externa bibliotek

Mule-installation för Mule-3.7.0: activemq-lib och jdbc-driver ska nu ligga i $MULE_HOME/lib/user/
Se Installationsmanual Mule 
 

SSL-v3

För stöd av SSLv3 så ska konfigurationsfilen mule-standalone-3.7.0/conf/tls-default.conf ändras till att inkludera SSLv3 enligt:
enabledProtocols=SSLv3,TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2 
Ref: SKLTP-552 - Mule 3.7: stänga av SSLv3 på servenivå ? Closed


EI

Det finns en inkompabilitet mellan EI 2.0.0 och tidigare versioner. Det rekommenderas att man först tömmer kön i ActiveMQ innan man går över till EI2.0.0 och Mule 3.7.0